skip to Main Content
06-53915257 info@vergeerstalling.nl Mijn stalling
 1. De overeenkomst geldt in eerste instantie vanaf de startdatum tot 1 maart. De factuur voor deze periode dient bij aanvang contant voldaan te worden. Hierna volgen jaarcontracten lopend van 1 maart tot en met de laatste dag van februari. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd.
 2. Betalingen van facturen dienen binnen de vermelde termijn op het vermelde rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Bij in gebreke blijven van betalingen is het niet mogelijk het opgeslagen object uit de stalling te halen. Daarnaast behoudt Vergeer Stalling het recht het object uit de stalling te verwijderen en een incassobureau in te schakelen.
 3. Na ontvangst van de betaling heeft de eigenaar van het object recht op een periode van stalling van 12 maanden (1 maart t/m 28 februari). Enig onderverhuur, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Zonder opzegging wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij de eigenaar van het opgeslagen object tenminste 2 maanden voor einde van het oude contract de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzegt. Er wordt geen restitutie gedaan.
 4. Toelating en acceptatie van het object tot de stalling en alle handelingen zoals uitgifte en in ontvangst name van het object geschiedt uitsluitend door de medewerkers van Vergeer Stalling.
 5. Uitsluitend medewerkers van Vergeer Stalling hebben toegang tot de stalling. Eigenaren van opgeslagen objecten wordt dus uitdrukkelijk de toegang tot deze ruimte verboden.
 6. Openingstijden:15 april t/m 30 september (zomerperiode)
  maandag t/m woensdag 9.00 uur – 19.00 uur
  donderdag gesloten
  vrijdag 9.00 uur – 19.00 uur
  zaterdag 9.00 uur –  16.00 uur
  Tijdens deze periode dient u uw object minimaal 3 dagen van tevoren aan te melden voor het ophalen en minimaal 1 dag voor het brengen.

  1 oktober t/m 14 april (winterperiode)
  maandag 16.00 uur – 17.30 uur
  dinsdag 10.00 uur – 11.00 uur
  woensdag en donderdag gesloten
  vrijdag 16.00 uur – 17.30 uur
  zaterdag 10.00 uur – 11.00 uur
  Tijdens deze periode dient u uw object minimaal 7 dagen van tevoren aan te melden voor het ophalen en minimaal 3 dagen voor het brengen.

  Op zon- en feestdagen is de stalling gesloten. Wij zijn niet alle openingstijden aanwezig.

 7. Op het moment dat de eigenaar het object uit de stalling wilt halen of wilt brengen dient dit tijdig in de agenda op de website (zie ‘mijn stalling’) genoteerd te worden. Mocht tijdens de winterperiode werkzaamheden aan het opgeslagen object uitgevoerd moeten worden, het object verkocht te worden, dan wel gebruikt te worden dient dit bij het brengen van het object aangegeven te worden via de zelfservice of e-mail. (e.e.a. in verband met de indeling van de stallingsruimte) Indien bovenstaande niet wordt nageleefd zijn wij genoodzaakt de eventuele door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.
 8. Gasflessen dienen door de eigenaar te zijn verwijderd uit het opgeslagen object alvorens het object de stalling in gaat. Objecten anders dan caravans waar vaste installaties aanwezig zijn (LPG) zijn toegestaan. De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor preventieve maatregelen gedurende de vorstperiode (bijvoorbeeld het verwijderen van een noodaccu, aftappen van toiletreservoir, boiler en ander waterreservoir).
 9. Het gebruik van dieselslot of wielklem is niet toegestaan.
 10. Vergeer Stalling verplicht zich het gestalde object met zorg te beheren.
 11. De eigenaar van het gestalde object dient deze te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade die daaraan of daarmee wordt aangebracht tijdens de periode van stallen.
 12. Niet verzekerde risico’s kunnen nimmer aan de beheerder worden toegerekend.
 13. Indien u buiten openingstijden of zonder aanmelden uw object bij onze stalling parkeert, geschiedt dit op eigen risico.Middels betaling van de stallingperiode gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Back To Top